Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1) ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün (2019/12) sayılı Genelgelerinde; serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile’ Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün (2019/12) sayılı Genelgelerinde, Tebliğ hükümlerinden yararlanabilecek hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşyanın GTİP listesinin Bakanlığın internet sayfasından duyurulacağı bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında, YYS sahibi firmalar her hangi bir başvuru yapmaksızın bu haklardan yararlanabileceklerdir.

Ancak, YYS’li firmalar aşağıda ki hususlara dikkat etmelidir;

  • Eşya denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelmeli,
  • Gelen eşya üretimde girdi olarak kullanılacak olmalı,
  • Konteynerde yalnızca aynı alıcıya ait Tebliğ kapsamında izin verilen eşya olmalı,
  • Başka alıcılara ait eşya olmamalı,
  • Gelen eşyanın GTİP’inin Bakanlığın internet sitesinde, bu kolaylıktan yararlanabileceğini belirttiği eşyalar arasında olmalı.

Bu durumu karşılayan eşyalar için, eşya gemi üzerindeyken ve Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce verilen özet beyana kayden beyanname tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. Tescil sonucunda yeşil hatta işlem gören beyannameler indirildikten sonra geçici depolama işlemleri yapılmadan yükümlüye teslim edilecektir.

Konuyla ilgili düzenleme ve diğer ayrıntılar ilgili mevzuat maddelerinde yer almaktadır.

Danışmanlığını yaptığımız firmalardan Saadet Gıda A.Ş. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne kavuştu. Saadet Gıda A.Ş. piyasada Nazar Sakızları başta olmak üzere bir çok gıda ürünü ile uzun yıllardır boy göstermekte. Saadet Gıda, iç piyasanın yanında, Çin’den Ortadoğu’ya, Amerika’dan Avrupa’ya bir çok ülkeye ürünlerini ihraç ediyor.

1-Yıllık faaliyet raporunun Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci maddesi uyarınca sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki on iki aylık dönemin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar düzenlenmiş olması,

2. Yıllık faaliyet raporunun Yönetmeliğin 158 inci maddesinin ikinci ve üçüncü maddesi uyarınca süresi içerisinde Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmiş olması,

3. 22/A no.lu ekin doldurulması gereken durumlarda;
a) Toplam ithalat ve ihracat beyannamelerinin ayrı ayrı %20 oranında incelenmiş olması,
b) Her bir rejim kodu itibariyle %10 oranında beyannamenin seçilmiş olması,
c) İncelenecek ithalat beyannameleri tespit edilirken antrepo rejiminde yeşil hatta işlem görmüş beyannamelerin de (4071 ve 71XX) hesaplamaya katılmış olması,
d) Birden fazla kaleme ilişkin rejim kodunun olması halinde, hesaplamaların ana rejim kodu üzerinden yapılmış olması,

4. 22/B no.lu ekin doldurulması gereken durumlarda;

a) Toplam transit beyannameleri ile TIR Karnelerinin ayrı ayrı %20 oranında incelenmiş olması,

b) Her bir rejim kodu/işlem türü itibariyle %10 oranında beyannamenin seçilmiş olması,

c) Sertifika sahibinin izinli gönderici yetkisi de olması durumunda en az %10 oranında bu kapsamda yaptığı işlemlerden seçilmesi,

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan işlemin az olması nedeniyle, incelenecek toplam transit beyannamesi sayısına ulaşılamaması halinde, normal usulde verilen beyannamelerin de incelenerek yeterli sayıya ulaşılması,

e) Sertifika sahibinin izinli gönderici yetkisinin bulunmadığı durumlarda, yalnızca normal usulde verilen beyannamelerin incelenmesi,

f) Sertifika sahibinin “asıl sorumlu” olduğu transit beyannamelerinin seçilmiş olması,

5. Yıllık faaliyet raporlarının, sertifika sahibine ait beyannameleri doğrudan veya dolayı temsil yoluyla imzalayanlar dışındaki kişilerce düzenlenmiş olması,

6. Uygulamanın yeni olması nedeniyle gerekli uyum sürecinin sağlanmasını teminen, sertifika sahibinin ilk yıllık faaliyet raporunun ibrazında, 3 ila 5 inci maddelerde yer alan hususların herhangi birinde eksiklik tespit edilmesi halinde, sertifika sahibinin konu hakkında uyarılarak bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde eksikliklerin giderilmesinin istenilmesi,

7. Yıllık faaliyet raporlarının, “ödenen vergi ve cezalar” bölümü doldurulduysa, Tahsilat Takip Programından doğruluğunun kontrol edilmesi,

8. Yıllık faaliyet raporlarında, yapılan tespitler nedeniyle ödenecek vergi ve cezalar bulunmakla birlikte, “ödenen vergi ve cezalar” bölümü ödemenin henüz yapılmadığı gerekçesiyle doldurulmadıysa, ilgili beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne raporla birlikte bildirimde bulunularak gerekli takiplerin yapılmasının istenilmesi, önem arz etmektedir.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 18/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması veya yeni tesis, depo açılması ya da kiralanması durumunda, bu durumun beş iş günü içerisinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
Sertifikalandırılmadan sonra veya güncelleme dönemleri arsasında yapılacak tesis bildiriminin hangi sürede ve hangi tesisler için yapılacağına ilişkin olarak tereddüt yaşandığı görülmüş olup, uygulamada yeknesaklık sağlanması amacıyla bu kapsamda yapılacak tesis bildiriminin ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak Risk Yönetimi ve Kontrol genel Müdürlüğü’nce 21.12.2018 tarih ve 40049096 sayı ile bir yazı yayımlanmıştır. Yazıda tesis yapısında değişiklik ve tesis eklenmesi ile ilgili olarak aşağıda ki hususlar belirlenmiştir.

A. Başvuru formunun (EK-1/A) ibrazı ile bildirimi yapılması gereken tesisler;
1- Yönetim ofisi
2- Gümrük işlemlerine konu eşyanın konu olduğu muhasebe ve arşiv ofisleri
3- Bilgi işlem ofisi

B. Başvuru formu (EK-1/A) ve soru formu (EK-2) ibrazı ile bildirimi yapılması gereken tesisler;
1- Üretim tesisi (İthal girdi kullanılmadan üretilen ve sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın üretildiği tesisler hariçtir.),
2- Depo (Sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu yerler hariçtir.),
a) İhraç edilecek eşyanın depolandığı, elleçlendiği depo/tesis,
b) Eşyanın ithal işlemleri gümrük idaresinde tamamlandıktan sonra getirilerek konulduğu depo/tesis.

C. Tesis bildirimi yapılacak haller;
1- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra, üç yıl sonraki güncelleme döneminden önce faaliyete geçen tesislerin bildirimi, ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacaktır.
2- İki güncelleme dönemi arasında faaliyete geçen tesislerin bildirimi, ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacaktır.
3- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmasında ya da sonrasında herhangi bir aşamada bildirilmiş olan ancak kapladığı alan, dış sınırları, giriş çıkış noktaları gibi fiziki unsurlarında esaslı değişiklik yapılmış olan tesislerin bildirimi, yapılan değişikliğin tamamlanarak faaliyete geçirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacaktır.
D. İstisnalar;
1- Yönetmeliğin 153 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen güncelleme dönemine altı aydan daha az süre kalması halinde, tesis bildirimleri sadece (EK-1/A) ibrazı ile yapılacaktır.
2- A ve B bölümünde belirtilen tesisler altı aydan daha az süre kullanılmak üzere kiralanmışsa, tesis bildirimleri sadece (EK-1/A) ibrazı ile yapılacaktır.
3- Tesis bildirimleri ile birlikte ISO 27001 ve ISO 9001 sertifikalarının da ibraz edilmesi gerekmekle birlikte, ISO sertifikaları bildirim tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde de verilebilecektir. Ayrıca 1 ve 2 nci maddede belirtilen durumlarda ISO belgeleri ibraz edilmeyecektir.

AEO Firma Listesi SON

Ticaret Bakanlığı tarafından Kasım ayı içerisinde yeni EK-2 formunun doldurulması ile ilgili olarak rehber ilkeleri yayımlandı. Yayımlanan rehber ilkelerinde firmaların Bakanlığa iletmiş oldukları formlarda en çok yaptıkları hatalar ve diğer önemli konular ele alındı. Rehber İlkeleri 15 maddeden oluşmakta ve EK-2 formunun genel doldurulma şekillerinin yanı sıra; yazılı usul belgelerinin yazım şekli ve düzenlenmesi, eklenecek yazılı usullerin neler olduğu, hangi tesislerin forma ve kapsama eklenmesi gerektiği gibi konularda yer almaktadır.

Rehber ilkelerine aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

yys.com.tr/…loads/2018/11/Rehber-v1.1.pdf

YYS Kapsamından Nakliyeci firmalar da yararlanabilmektedir. YYS alabildikleri gibi buna ek olarak İzinli Gönderci Yetkisi de alabilmektedirler. Peki İzinli Gönderici Yetkisi nedir?

Bu yetki, eşyanın hareket gümrük müdürlüğüne sunulmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bu durumda hareket gümrük idaresinde bulunan geçici depolama alanı yerine eşyalar firmanın tesisinde güvenlik koşulu sağlanmış yerde bulunmakta, transit işlemleri eşyalar bu alanda iken gerçekleştirilmekte, mühür işlemleri tamamlanmakta ve eşya çıkış gümrüğüne sevk edilmektedir.

Bir başka değişle, firmanın tesisi gümrük alanı haline gelmektedir. YYS sahibi bu firmalara kapsam dahilinde, Bakanlık tarafından gümrük mühürleri verilmekte, işlemler sonunda bu mühürler kullanılmaktadır. Yani gümrük mührü gözetim memurları yerine firma tarafından tatbik edilmektedir.

İşlemler esnasında ihracatçı firmanın YYS sahibi olup olmaması, izinli göndericinin de işlemlerini etkilemektedir. Şöyle ki;

  • Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse: Tercihe bağlı olarak, ya kendisinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.
  • Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse: eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.
  • Her iki durumda da eşya, araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları zorunlu tutulmuştur.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak.

c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmak;

  •  En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak,
  •  En az üç yüzü transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) olmak kaydıyla, toplam beş yüz transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak. (25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı mükerrer R.G. ile değişik)[1]

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

e) Yetki kapsamında kullanılacak en az bir tesise sahip olmak. (25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı mükerrer R.G. ile eklenmiştir)

 

İthalatta Yerinde Gümrükleme; ithalatçı firmanın, ithal eşyasını gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini kendi tesislerinde veya belirttikleri bir tesiste gerçekleştirebilmesi anlamına gelir. Bu sayede eşyasını kendi muhafazası altında tutmakta, direk tesisinden yurtdışına eşya gönderebilmektedir.

Bu yetkiye sahip firmalar, ithal eşyasını belirtilen tesiste “yerinde gümrükleme alanı”na aldıktan sonra ithalat işlemlerini gerçekleştirirler. Bir başka değişle, gümrük idarelerince gözetim, muayene vb. işlemlerinin gerçekleştirildiği geçici depolama alanları yerine tesisinizdeki bu alan geçici depolama alanı olarak kullanılmaktadır.

Eşyanız yerinde gümrükleme alanınıza alındıktan sonra beyanname tescili beklenmektedir. Yeşil hat kriterleri ile işlem görmesi halinde vergiler (varsa) yatırılarak beyanname kapatılır ve eşya stok kayıtlarına alınır. Kırmızı hat olması halinde gümrük idaresi kontrolüne kadar eşya bu alanda bekletilir.

YYS ve ithalatta yerinde gümrükleme firmanızın bir çok artı masrafını ortadan kaldırmaktadır. Bunlardan en önemlileri; limanda oluşan masraflar (bekleme, indirme, muayene), ardiye ve depolama ücretleri, zaman maliyeti vb. gibidir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere talep etmeleri halinde ve bazı ek şartları yerine getirmeleri halinde bu yetkiye kolayca sahip olabilmektedir.

Şartlar şöyle sıralanmaktadır;

a) “Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç” imalatçı olmak,

b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:

1) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak,

2) Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak,

3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

c) Yönetmeliğin 123 üncü madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak, (123/1 gümrük idaresine beş yüz bin Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerekir.)

ç) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

d) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

Bu izne, YYS başvurusu sırasında veya YYS aldıktan sonra başvuruda bulunulabilmektedir. YYS denetimi temel denetim olup, başvuruda ek olarak bir form eklenmekte, denetim sırasında da ithalatta yerinde gümrükleme alanının fiziki şartları ve yazılı prosedürlerine bakılmaktadır.

31.08.2018 tarihi itibari ile YYS almış 367 firmanın yalnızca 11 tanesinde ithalatta yerinde gümrükleme izni bulunmaktadır.

 

İhracatta Yerinde Gümrükleme; ihracatçı firmanın, ihraç eşyasını gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ihraç işlemlerini kendi tesislerinde veya belirttikleri bir tesiste gerçekleştirebilmesi anlamına gelir. Bu sayede eşyasını kendi muhafazası altında tutmakta, direk tesisinden yurtdışına eşya gönderebilmektedir.

Bu yetkiye sahip firmalar, ihraç eşyasını belirtilen tesiste yerinde gümrükleme alanına aldıktan sonra ihracat işlemlerini, akabinde de transit işlemlerini gerçekleştirerek eşyanın sevkini sağlarlar. Bir başka değişle, gümrük idarelerince gözetim, muayene vb. işlemlerinin gerçekleştirildiği geçici depolama alanları yerine tesisinizdeki bu alan geçici depolama alanı olarak kullanılmaktadır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere talep etmeleri halinde ve bazı ek şartları yerine getirmeleri halinde bu yetkiye kolayca sahip olabilmektedir.

Şartlar şöyle sıralanmaktadır;

a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

b) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

c) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak. 

YYS başvurusu sırasında veya YYS aldıktan sonra başvuruda bulunulabilmektedir. YYS denetimi temel denetim olup, başvuruda ek olarak bir form eklenmekte, denetim sırasında da ihracatta yerinde gümrükleme alanının fiziki şartları ve yazılı prosedürlerine bakılmaktadır.

31.08.2018 tarihi itibari ile YYS almış 367 firmanın yalnızca 17 tanesinde ihracatta yerinde gümrükleme izni bulunmaktadır.