Date:Mayıs 07, 2018

YYS Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama

Image result for denetim

YYS YILLIK FAALİYET RAPORLARI

YYS sahibi firmalarınızın yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158. maddesi gereğince zorunlu hale getirilmiştir. Aşağıda bu konuyla ilgili yazımızı ve mevzuatı bulabilirsiniz.

Peki bu faaliyet raporlarını Yönetmeliğe göre kim düzenleyebilir ?

Firmanız personeli faaliyet raporlarını düzenleyebilir mi ?

Bu konuda da Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile faaliyet raporlarının kimler tarafından hazırlanacağı belirtilmiştir. Doğrudan temsil ve dolaylı temsil yoluyla gerçekleştirilen işlemler için seçenekler sunmaktadır.

Bu kapsamda; gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı,  yetkilendirilmiş gümrük müşaviri istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin  danışmanlık hizmeti veren firmalardan bu hizmet alınabilecektir.

Firmanız iç kontrol ve denetimlerini kendi bünyesinde yapacak ise; denetimleri yapacak birim/kişilerin, gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre faaliyet raporları, sertifikanızın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda, sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünde yukarıda belirtilen taraflarca incelenecek ve on iki aylık dönem sonundan başlamak üzere 3 ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak aktarılacaktır.

Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmaması ve/veya zamanında hazırlanmaması, Sertifikanızın askıya alınması risklerini doğuracaktır.

Faaliyet Raporlarınızın düzenli ve doğru şekilde yapılması ise bir çok tehlikeyi bertaraf edecektir. Raporlar sayesinde firmanızın işlemleri kontrol edilmiş olacak ve yaşanabilecek hatalar engellenecektir. Bu sayede büyük cezalarında önüne geçilecektir.

Faaliyet raporları daha sık yapılabilir mi ?

YYS Faaliyet raporu on iki aylık dönem sonunda ve üç ay içerisinde verilecektir. Yani yasal olarak yılda bir kez bu işlemin yapılması zorunludur.

Ancak, YYS sahibi firmaların ticari işlemlerinini tehlikeye atmamaları için belirtilen incelemelerin yılda bir zorunluluğun dışında; aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık, altı aylık gibi süre aralıkları ile yapılması önem arz etmektedir.

Denetimler yapılırken beyanname sayılarınızın ve kıymetin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Örneğin;

Yıllık 2000 beyannamenin üzerinde işlem yapan bir firma ile yıllık 200 beyanname işlemi yapan bir firmanın yıllık inceleme sayısı aynı olmamalıdır. 200 beyanname işlemi yapan bir firma yılda bir veya altı ayda bir denetlenebilmesi yeterli iken; 2000 beyanname üzerinde işlem yapan bir firmanın üç veya dört ayda bir denetlenmesi daha uygun olacaktır.

Yönetmeliğin aşağıda belirtilen 158. maddesine göre toplam 2000 ithalat ve ihracat beyannamesi olan bir firmanın beyannamelerinin en az %20’si olan 400 beyanname;  toplam 200 ithalat ve ihracat beyannamesi olan bir firmanın beyannamelerinin en az %20’si olan 40 beyanname incelenmek zorundadır. Bu sayılar inceleme zamanını arttırıp azaltmakta iken, aynı zamanda risklerin de erken ortaya çıkartılmasında önem arz etmektedir.

Bu sayede yapılan denetimlerde fark edilen bir eksiklik veya ihlal daha erken fark edilecek ve müdahale edilecektir. Bu işlemler aynı zamanda firmanızın daha büyük ihlallerini ve cezalarını önleyecektir.

Birden fazla yapılan denetimlerde her denetim sonunda tespit edilen eksiklik ve hatalar gümrük idaresine bildirilebilecek, on iki aylık dönem sonunda ise incelemeler birleştirilerek YYS Faaliyet Raporu oluşturulacaktır.

NEDEN DTEM İLE, YANİ BİZİMLE ÇALIŞABİLİRSİNİZ ?

 Firmamız deneyimi bakımından;

  • Uzun yıllardır sektörde bulunması,
  • Gümrük ve dış ticaret alanında verdiği danışmanlık hizmetleri,
  • Gümrük ve dış ticaret alanında verdiği eğitim hizmetleri,
  • YYS Süreçlerinin yürütülmesi ve bir çok firmanın sertifika sahibi olmasının sağlanması, nedeniyle oldukça deneyimli,

 Kadrosu bakımından;

  • Gümrük Müşavirleri, (deneyimli ve sınavlarda derece yapmış)
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli (Eski Başmüfettiş, Gümrük Şefi, Muayene Memuru)
  • Gümrük Müşavir Yardımcıları
  • Diğer uzman kadrosu ile, bu konuda size en doğru hizmeti vermeye hazır durumdadır.

——————————————————————————————————————————————————————————-

İlgili Mevzuat: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine (G.İ.K.Y.)

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu

MADDE 6 (1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

f) Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak. (25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı mükerrer R.G. ile değişik)[1]

[1] Mülga: f) Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve

1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesine, gümrük müşavirliği izin belgesine ya da gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip olan veya en az iki yılı yönetici konumunda olmak üzere asgari altı yıl gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışmış olan personel istihdam etmek veya

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti almak.

(2) (25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı mükerrer R.G. ile değişik)[1] Birinci fıkranın (f) bendi kapsamı eğitim, cari ve/veya geriye dönük kontrol işlemlerinin;

a) Firma bünyesinde yapılıyorsa, bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması,

b) Hizmet alımı yoluyla yapılıyorsa, dolaylı temsil hizmetinin de bu firmadan alınıp alınmadığına bakılmaksızın, hizmet alımı yapılan firmada bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması, gerekir.

[1] Mülga: (2) Birinci fıkranın (a) ila (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yerinde inceleme değerlendirme formu üzerinden yeterli puanın alınması gerekir. Söz konusu puanlama ile bu puanlamanın değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanması

MADDE 158 – (1) (25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı mükerrer R.G. ile değişik)[1] Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir. Sertifika sahibi söz konusu incelemeyi hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir. Bu inceleme neticesinde transit işlemlerine ilişkin olarak Ek-22/B’de, diğer gümrük işlemlerine ilişkin olarak Ek-22/A’da yer alan formata uygun yıllık faaliyet raporu düzenlenir. Faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil edecek inceleme için aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır:

a) Transit işlemlerine ilişkin inceleme, inceleme dönemi içerisinde düzenlenmiş transit beyanlarının transit beyannameleri ve TIR karnesi kapsamı transit beyanları ayrı ayrı olmak üzere toplamda en az yüzde yirmisi seçilerek gerçekleş

b) Diğer gümrük işlemlerine ilişkin inceleme, inceleme dönemi içerisinde tescil edilmiş olan ve yeşil hatta işlem gören beyannamelerin ihracata ve ithalata ilişkin beyannameler ayrı ayrı olmak üzere toplamda en az yüzde yirmisi seçilerek gerçekleştirilir,

c) İncelenecek transit beyanlarının seçiminde Ek-22/B’de yer alan yıllık faaliyet raporunun 5 no’lu bölümünde belirtilen hususlar dikkate alınır,

ç)  İncelenecek diğer beyanlarının seçiminde Ek-22/A’de yer alan yıllık faaliyet raporunun 5 no’lu bölümünde belirtilen hususlar dikkate alınır,

d) İncelenecek beyan/beyannamelerin seçimi tüm inceleme dönemini yansıtacak şekilde yapılır, daha çok beyan/beyannamenin tescil edildiği aylara ilişkin daha fazla sayıda beyan/beyanname seçilirken, daha az beyan/beyannamenin tescil edildiği aylara ilişkin daha az sayıda beyan/beyanname seçilir,

e) İncelenecek beyan/beyannameler tüm unsurlarıyla incelenir kısmen incelemeye tabi tutulmaz,

f) İncelenecek beyan/beyannamelerin doğruluğunun tevsiki için firma bünyesinde saklanan muhasebe kayıtları, stok kayıtları, depo giriş çıkış kayıtları gibi her türlü bilgi ve belgeden faydalanılması esastı

(2) Birinci fıkrada belirtilen rapor düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifika sahibine gönderilir. Sertifika sahibi, bu raporu on iş günü içerisinde inceleyerek bu sürenin bitimini müteakip beş iş günü içerisinde birinci fıkra uyarınca raporu düzenlemiş olan kişiye gönderir. Sertifika sahibi, tespit edilen hususlara itirazının bulunması halinde itirazı bulunan hususları bu raporun ilgili kısmında belirtir, itirazının olmaması halinde ise raporda belirtilen tüm hususları kabul ettiğini rapor üzerinde beyan eder.

(3) Birinci fıkrada belirtilen raporu düzenlemiş olan kişi bu raporu ikinci fıkra uyarınca teslim aldığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderir.

(4) Birinci fıkra uyarınca düzenlenen yıllık faaliyet raporunda Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren bir ihlalin tespit edilmiş olması halinde, bu ihlalin tarife alt pozisyonu bazında başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması ve sertifika sahibinin ikinci fıkra uyarınca raporda belirtilen ve Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren ihlali kabul ettiğini rapor üzerinde beyan etmiş olması koşuluyla, sertifika sahibi bu ihlali bildirmiş sayılır ve Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

(5) (13.10.2017 tarih ve 30209 sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır).

[1] MÜLGA: (1) Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin ikinci alt bendinde sayılan özellikteki tüzel kişilerce bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan yıllık faaliyet raporu düzenlenir.

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN UZMANLARIMIZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.